ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು| Indian religions

 ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು  Right to Freedom of Religious    Indian religions , fundamental rights , right to freedom of religious , right against exploitation , right to constitutional remedies ಸಂವಿಧಾನದ 25 ನೇ ವಿಧಿ 26 , 27 , 28 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ . ವಿಧಿ .25 . ಅಂತಃ Read more…