ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ | A Secular State

ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ( A Secular State ) ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ, a secular state, what is a secular state,what is a secular country, in a secular country, a secular state means ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮದ , ಜಾತಿಯ ಜನಾಂಗದ ವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು , ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ ತತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ Read more…