ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ | indian independence act of 1947

1947 ರ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ( Indian Independence Act of 1947 ) indian independence act of 1947,ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, indian independence act, india independence act 1947, 1947 act  ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1947 ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ( ಲೇಬರ್ ಸರ್ಕಾರ ) ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ Read more…