1909 ರ ಮಿಂಟೋ – ಮಾರ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ | Minto Morley Act

1909 ರ ಮಿಂಟೋ – ಮಾರ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ( Minto – Morley Act )   1909 ರ ಮಿಂಟೋ – ಮಾರ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ, minto morley act, 1909 act, 1861 act, indian council act 1892, indian council act 1909,lord minto 1909 1861 ಮತ್ತು 1892 ರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಷಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು ಸ್ಥಳಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ನಗರ ಸಭೆಗಳನ್ನು Read more…