ಸಂಸತ್ತು । Parliament

ಸಂಸತ್ತು   Parliament Parliament , Parliament of india , new parliament building , member of parliament , parliament live , parliamentary government , ಸಂಸತ್ತು ಭಾರತವು ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ . ಭಾರತದ ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರ “ Westminister model of Government ” ಎಂದು ಕರೆಯುವರು . ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತು ಕೇಂದ್ರ Read more…