ವ್ಯಂಜನಗಳು  । kannada vyanjanagalu

ವ್ಯಂಜನಗಳು kannada vyanjanagalu , vyanjanagalu in kannada , kannada swaragalu vyanjanagalu , swaragalu vyanjanagalu , ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸ್ವರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ವ್ಯಂಜನಗಳು . ವ್ಯಂಜನಗಳ ಮೂಲರೂಪ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ – ಕ್ , ಚ್ , ಟ್ , ತ್ , ಪ್ – ಇತ್ಯಾದಿ . ಈ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವರವನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದು . ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ವರವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ Read more…