ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ । National Flag

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ( National Flag ) ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, national flag, flags of the world, our national flag, country flags with names, all country flags, all national flag, un flag   ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಪಿಂಗಾಳಿ ವೆಂಕಯ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು . ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಜುಲೈ 22 , 1947 ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು . ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ , ದೇಶಪ್ರೇಮ Read more…