ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ । National Anthem

ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ( National Anthem ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, national anthem, national song, national anthem meaning, french national anthem, jana gana, german national anthem   ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನಗಣಮನ ಜನಗಣಮನವನ್ನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರ್‌ರವರು 1911 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು . ಜನಗಣಮನವನ್ನು  ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ಜನವರಿ 24 , 1950 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು . ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಲು 52 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ Read more…