ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ । Rajya sabha

ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ( Rajya sabha )   rajya sabha , rajya sabha in kannada , difference between lok sabha and rajya sabha ,lok sabha and rajya sabha, ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಎಂದರೆ ( ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ) ‘ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಭೆ ” ಎಂದರ್ಥ . ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ Read more…