ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ 1935 | government of india act 1935

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ 1935 ( Government of India Act – 1935 ) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ 1935, government of india act 1935, government of india act , 1935 act, govt of india act 1935, acts in india ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಬುನಾದಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಹುತೇಕ ಅಂಶಗಳು 1935 ರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ….. Read more…