ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳುನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು | kannada nudigattugalu

ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು   ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು,kannada nudigattugalu,nudigattugalu meaning in kannada,nudigattugalu in kannada      ನುಡಿಗಟ್ಟು ಎಂದರೆ : – ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಶಬ್ದ . 1 ) ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿ -ಚಾಡಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವವನು 2 ) ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ – ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದು 3 ) ಅಂತರ್ಲಾಗ ಹಾಕು – ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು 4 ) ಅಜ್ಜಿಕತೆ Read more…