ದೇಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ ಪದಗಳು | anya deshiya padagalu in kannada

ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯದೇಶಿಯ ಪದಗಳು ದೇಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ ಪದಗಳು,anya deshiya padagalu in kannada,deshiya and anya deshiya padagalu in kannada,anya deshiya padagalu kannada ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಅಪ್ಪ ನೆಲ ಕುರುಡ ಅಮ್ಮ ಹೊಲ ‘ ಕೈ ತಮ್ಮ ಹೇಡಿ ತಲೆ ತಂಗಿ ಕೇಡಿ . ಪೆದ್ದ ಬಾಯಿ ತಿನ್ನು ಕಿವಿ ತೊಡು ಸೊಕ್ಕು . ಕಾಲು ಎಣ್ಣೆ ಎಳ್ಳು ಕರು ಹೇಳು ತುಪ್ಪ ದಿನ್ನೆ Read more…