ಕೇಂದ್ರಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ । Council of Ministers

ಕೇಂದ್ರಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ Council of Ministers Council of Ministers , ಕೇಂದ್ರಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ, council of ministers of india,list of council of ministers of india 2022 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಣೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವಿರುತ್ತದೆ . ಈ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲವು ಸಂವಿಧಾನದ 74 ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ . ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ Read more…