carbon, co2, carbon dioxide, caco3, carbon black, na2co3, activated carbon, ccl4, k2co3, boron and carbon are, dry ice

ಕಾರ್ಬನ್ | carbon

ಕಾರ್ಬನ್ carbon, co2, carbon dioxide, caco3, carbon black, na2co3, activated carbon, ccl4, k2co3, boron and carbon are, dry ice ವಿಶೇಷ ಧಾತು . ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜೀವದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ . ಆಹಾರ , ಇಂಧನ , ಬಟ್ಟೆ , ವಿವಿಧ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳು , ಔಷಧಿಗಳು , ಬರೆಯುವ ಹಾಳೆ , ಬಟ್ಟೆಯ ರಂಗು , ಸಾಬೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕಗಳು Read more…