ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ । Attorney General of India

ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ Attorney General of India Attorney General of India , attorney general of india , present attorney general of india, advocate general of india, ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ 76 ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ , ಭಾರತದಲ್ಲ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್‌ರವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಥವಾ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ Read more…