nakshatra | ನಕ್ಷತ್ರಗಳು | stars

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು

nakshatra, stars, christmas star, betelgeuse, proxima centauri, night sky, north star, shooting star, alpha centauri, orion constellation

nakshatra, stars, christmas star, betelgeuse, proxima centauri, night sky, north star, shooting star, alpha centauri, orion constellation

ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ , ನಿಯತವಾಗಿ ಉಂಟಗುವ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ಕಾಲಗಣನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಿಟ್ಟಿದೆ . ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಫಲ . ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ .

ತಿಂಗಳು ಎನ್ನುವಪದ , ತಿಂಗಳ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ . ತಿಂಗಳ ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರ , ದಿನಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ .

ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಮಾನವ ಹೊಳೆಯುವ ಕಿರು ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಶುರುವಾಯಿತು .

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಿಲಿಯನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗುತ್ತಿವೆ . ಬರಿಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೂಸುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಾನವನನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ .

ದೂರದರ್ಶಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲ್ಮನ ಸೂಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು .

ಆದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ . ಹೆಚ್ಚು ದೀಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಅನೇಕ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಷ್ರಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿವೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ ಆಕಾಶಗೋಲದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ .

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಂತ್ರಿಕ ವಿಕಾಸ , ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಉಗಮ- ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವಿರಿ . 100 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ,

ಮಿಲಿಯಾಂತರ ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಷ್ಟತ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ? ಹೌದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರವಿದೆ .

ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವುದರಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಬಗೆಗಿನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಬಹುದು .

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಉಗಮ

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಉಗಮದಿಂದ ವಿನಾಶದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ದ 131 ವಿಕಾಸ ‘ ಎಂದು ಹೆಸರು ,

ಭೀಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿ ವಿರಳವಾದ ಹೈಡೋಜನ್ ಅನಿಲದಿಂದಾಗಿರುವ ಬೃಹನ್ ಅನಿಲ ಮೋಡಗಳಿವೆ . ಈ ಅನಿಲೀಯ ಮೋಡಗಳು ಪರಸರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸಂಕುಚಿಸುತ್ತವೆ .

ಕರಿಗಳ ಸಂಕುಚಿತದಿಂದ ಸಂತೆಯೂ , ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ . ಕ್ರಮೇಣ ಮೋಡದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಕಾರದ ರಾಶಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಲವೆಂದರೆ ಗುರು ಸೆಳೆತ , ಅಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿದ ರಾಶಿಯು 99 % ಭಾಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ .

ರಷ್ಯದ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಏಕಮುಖಿ ೨೦ ಇರುತ್ತದೆ . ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಯದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇದೇ ಮುಂದೆ ಬೆಳಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಮಿಲಿಯಾಂತರ ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ

ಈ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಚಯವಾದಂತೆಲ್ಲಾ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ವೇಗವು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ . ಹೋಟೋಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲ ಕಂಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಆಕಷ ಕೆಯು , ಆನಿಂದ ಗೋವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ,

ಇದರಿಂದ ಸಹ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ( 10 ಮಿಲಿಯನ್ K ಆವಾಗ ಹೈರಸ್ ನ ಳನ ದ ಬಿದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ , ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ವೀಯಾಗಳೂ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ . ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ .

ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ . ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಬಲವು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ಗುರುಶ್ವದ ಒಳಮುಖಿ ಸೆಳೆತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಸಲಹುಗೆ ಕಾಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಇವರಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮ್ಮತಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ,

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹಲವು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು , ಕಡಿಮೆ ರಾಶಿಯುಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ .

ಜನ ಪೇಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ . ಸೂರ್ಯ , ಸುಮಾರು ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ರೆ

ಕೆಂಪು ದೈತ್ಯ ಎಂದರೇನು ?

ಸಮಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಯತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ , ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದಾದ ಹೊರಮುಖ ಒತ್ತಡವು , ಆದರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನ ಗುರುತ್ವ ಒಳಮುಖ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊರಪದರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ .

ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದುರಿಂದ , ವಿಕಿರಣದ ಸೋರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತಾಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತದ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸೂಸುತ್ತವೆ . ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಕೆಂಪನೆಯ ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಂಪುದೈತ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ,

ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊರಪದರಗಳು ವ್ಯಾಕೋಚನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಗರ್ಭ ಸಂಕುಚಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ . ತಾಪ 10 ‘ K ತಲುಪಿದಾಗ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಹೀಲಿಯಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಬೀಜಗಳಾಗುತ್ತವೆ .

ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಮ್ ಸಮ್ಮಿಲನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡನಂತರ ಗರ್ಭವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿಯಲಾರದು ಕೆಂಪುದೈತ್ಯದ ಉಬ್ಬಿದ ಹೊರಪದರ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ದೂರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ , ಇದರಿಂದ ಹೈಡೋಜನ್ನಿನ ಮೋಡವಾಗುತ್ತದೆ .

ಈ ಮೋಡವನ್ನು ಗ್ರಹೀಯ ನಿಹಾರಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ .

 ಶ್ವೇತ ಕುಬ್ಜಗಳು

ಕೆಂಪು ದೈತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಕ್ಷತ್ರದ ರಾಶಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ . ನಕ್ಷತ್ರವು ತನ್ನ ಹೊರ ಕವಚವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದರ ರಾಶಿಯು 1.4 ಸೌರರಾಶಿಗಿಂತ ( ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಿತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ) ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ , ತನ್ನದೇ ಗುರುತ್ವದಿಂದಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಕುಸಿಯ ತೊಡಗುತ್ತದೆ .

ತಾಪ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ , ನಕ್ಷತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿಯಾಲಾರದು . ತಾಪ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆಧಿಕ ಆವರ್ತವುಳ್ಳ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸೂಸಿ ಶ್ವೇತ ಕುಬ್ಜ ಆಗುತ್ತದೆ .

ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರ

ಸೌರ ರಾಶಿಯ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಯಗೊಂಡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಭವಿಷ್ಯವಾ ಸೌರ ರಾಶಿಯ ಐದು ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಶಿಯುಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ದೈತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನಂತರ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ,

ಅವುಗಳ ವಿಕಾಸ ಒಂದಾದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ . ಹೀಲಿಯಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗಳು ಸಮ್ಮಿಲನ ಗೊಂಡಾಗ ಆಗುವ ಕಾಲನ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನ ಯತ ನಕ್ಷತ್ರ ಗರ್ಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ . ಕಾರ್ಟ ಬೀಜಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ಯುತ ನಕ್ಷತ್ರ ಗರ್ಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ .

ಹೀಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಸರಪಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಧಾತುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ . ಇದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ .

ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಅಥವಾ ಮಹಾನವ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ … ಸೂಪರ್‌ಗೋವಾ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆಸೆದ ಪದಾರ್ಥಗಳು , ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೀಡನಗೊಂಡು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನುಗಳಿಂದಾಗಿರುವ ಗೋಲ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ .

ಕ್ವಸಾರ್

ಕೈಸಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪೇಲವವಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು . ಆದರೆ 1960 ರಲ್ಲಿ ಖಗೋಲಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕ್ವಸಾರ್ ಗಳಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು .

ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು . ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷತ್ರವು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ .

ಈ ಕಾಯಗಳನ್ನು ” ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಪೆಲ್ವಾರ್ ಸೋರಸ್ ” ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕ್ವಸಾರ್ ‘ ಎಂದು ಕರೆದರು .

ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು

ಸೂರ್ಯನದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 30 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ರಾಶಿಯುಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸೂಪರ್ನೋವ ಆವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಶಿ . ಬಹಳ ಸಣ್ಣಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೀಡನಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ . ಗುರುತ್ವ , ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪುಕುಳಿ ( Blackhole ) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ .

ಕಪ್ಪುಕುಳಿಯು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ , ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವ ದ್ರವ್ಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ , ಅತ್ಯಧಿಕ ಗುರುತ್ವಬಲದ್ದು . ಇದು ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂದ್ರ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರ

ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಗುರುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ತಾಪ , ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ,

ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕಷ್ಟಕಾಳಿಯದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯು ಅದರ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಗುರುತ್ವ ಬಲಗಳಿಂದ ಹಾಗು ಕದ್ದುಕುಳಿಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೀರುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವಿಕಿರಣ ಮುಂಜದಿಂದ ಅದರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು .

ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಣ್ಣ

ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬೆಳೆಯ ಬಣ್ಣದವುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ . ಆದರೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ಕೆಂಪು , ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ . ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ? ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರೋಹಿತದಲ್ಲಿನ ರೇಖೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ನಾಕೃತಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಬಹುದು . ನಕ್ಷತ್ರದ ಲೋಕದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವಿತರಣೆಯು ನಕ್ಷತ್ರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ .

ಇದರಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಶಾಶವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು , ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಪದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸುಮಾರು 2000K ಇದ್ದು ನೀಲಿ – ಬಿಳಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 50,000 K ಇರುತ್ತದೆ . ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ತಾಪ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು .

ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು

ನಕ್ಷತ್ರ , ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಧೂಳು , ಗೆಲಾಕ್ಷಿಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತವೆ .

ಗೆಲಕ್ತಿಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮಿಸುವ ಸ್ಥಳ , ಒಂದು ಸಾಮಾನ ನಕ್ಷಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ , 200 ಬಿಲಿಯನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗೆಲಕ್ಸಿಯೇ ಆಕಾಶಗಂಗೆ

ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತೀಯ ಗೆಲಕ್ಸಿ

ದೀರ್ಘವೃತ್ತೀಯ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಬಹು ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಪೇಲವವಾಗಿದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ .

ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರುತ್ತದೆ . ಇವುಗಳ ಅಗಲ ಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜ್ಯೋತಿವರ್ಷಗಳು .

ಸುರುಳಿ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು

ಸುರುಳಿ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು , ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕೋರಗೆ , ಈ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊರಲಾರವು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರರು ಆಗಿವೆ . ಈ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ,

ಅವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಟ್ಟಸ ತಟ್ಟೆಯಂತಿದ್ದು ಅಂಡುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಂತೆ ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ . ನಮ್ಮ ಗೆಲಕ್ಸಿ ಆಕಾಶಗಂಗೆ , ಸುರುಳಿ ಗೆಲತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ

ಅನಿಯತ ಗೆಲಕ್ಸಿ

ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅನಿಯತ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುರುಳಿ ಬಾಹುಗಳಿಲ್ಲ ,

ಸಾಂದ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ .

ಈ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು , ಇವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರ .

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *