ಮಿದುಳು

brain, concussion, hypothalamus, hippocampus, cerebellum, brain tumor, brain fog, limbic system, corpus callosum,frontal lobe

brain, concussion, hypothalamus, hippocampus, cerebellum, brain tumor, brain fog, limbic system, corpus callosum,frontal lobe

ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಿದುಳು , ಕ್ರೇನಿಯಂನ ಒಳಗಿದ್ದು ಹಾನಿಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ . ಮಿದುಳು ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಭಾಗ , ಮಾನವನ ಮಿದುಳಿನ ಹೊರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು . ಅವು , ಮುಮ್ಮೆದುಳು , ಮಧ್ಯಮಿದುಳು ಹಿಮ್ಮೆದುಳು . ಹಿಮ್ಮೆದುಳು ಮುಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿದುಳು ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ .

ಮುಮ್ಮೆದುಳು ( fore brain )

ಇದು ಮಿದುಳಿನ ಅತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಾಗ , ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಮತ್ತು ಡೈಎನ್ಸೆಫೆಲಾನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಿವೆ .

ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕ ( cerebrum )

ಮಿದುಳಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಸುಮಾರು ಶೇ 80 ರಷ್ಟು ತೂಕ , ಇದರದು . ಇದರ ಮೇಲೈಯು ವಕ್ರವಾಗಿ , ಅನೇಕ ಮಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ .

ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಸಮಗೋಳಗಳಿವೆ- ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ಗೋಳಾರ್ಧಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ . ಈ ಎರಡು ಗೋಳಾರ್ಧಗಳೂ ಒಂದು ಎಳೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ,

ಒಳಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಕಲೋಸಮ್ ಎಂಬ ನರಗಳ ಎಳೆಯಿಂದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ . ದೇಹದ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ನರಗಳು , ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಬಲಗೋಳಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ . ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹದ ಬಲ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ನರಗಳು ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಹಾಯ್ದು ಮಹಾಸ್ತಿಷ್ಕದ ಎಡಗೋಳಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿವೆ .

ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಹೊರಗಿನ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್- ನರಕೋಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ , ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಾಗಿದೆ . ಒಳಗಿನ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಭಾಗವು- ನರತಂತು ( ಆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ) ಗಳು ಸೇರಿದ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತು ವಿನಿಂದಾಗಿದೆ .

ಮಾನವನ ಉನ್ನತವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್‌ನ ವಿಸ್ತತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಕಾರಣ

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಹಕಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ಆವೇಗಗಳನ್ನು ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ .

ಇದೇ ಜಾಪಕಶಕ್ತಿ , ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ , ಕಲ್ಪನೆ , ಭಾವನೆ , ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿವೆ .

ಡೈಎನ್ಸೆಫೆಲಾನ್

ಇದು ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಭಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಥಲಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಮೊಥಲಾಮಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ .

ಥಲಾಮಸ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನರಾವೇಗಗಳನ್ನು ಮಿದುಳಿನ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ . ಹೈಮೊಥಲಾಮಸ್ , ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ , ನೀರಿನ ಸಮತೋಲನ , ಹಸಿವು ಮತ್ತು ನಿದೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ,

ಅಲ್ಲದೆ , ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಕ ನರವ್ಯೂಹ ಮತ್ತು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ .

ಮಧ್ಯಮಿದುಳು ( Mid brain)

ಇದು ನರತಂತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಿದುಳಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಭಾಗ . ಇದು ಮುಟ್ಟಿದಳು ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ . ಜೊತೆಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಮುಮ್ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ .

ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೋದನೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣ .

ಹಿಮ್ಮೆದುಳು ( Hind brain )

ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಯ , ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟ ಎಂಬ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿವೆ . ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ ( Cerebellum ) : ಇದು ಮಿದುಳಿನ ಎರಡನೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಇದು ,

ಮಹಾಮಸಿವೃದ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ . ನಡೆಯುವ , ಓಡುವ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ . ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ .

 ಪಾನ್ಸ್ ( pons ) :

ಪಾನ್ಸ್ ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಠರ ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯಮಿದುಳಿನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟದ ಮೇಲೆ ಇದೆ , ಇದು ಆಹಾರ ಅಗಿಯುವರು , ಮುಖರ ಧಾನ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ .

ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟ ( medulla oblongata ) :

ಇದು ಮಿದುಳಿನ ಅತಿ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು , ಮುಂಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿದುಳು ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ . ಇದು ದೇಹದ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾದ ಉಸಿರಾಟ , ಹೃದಯದ ಬಡಿತ , ಜೀರ್ಣನಾಳದ ಚಲನೆ ( ನುಂಗುವುದು , ಕೆಮ್ಮುವುದು , ಎಂತ ಮಾಡುವುದು ) ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ .

ಅಲ್ಲದೆ , ಕಿಣ್ವಗಳ ಸ್ರವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ .

ಮಿದುಳು ಬಳ್ಳಿ

ಮಿದುಳು ಬಳ್ಳಿಯು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಶೇರುಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ . ಇದು ಮು ೦ ಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ . ಇದು ಕೂಡ ಮೆನೆಂಜಿಸ್‌ನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ . ಇದು ಅನೇಕ ನರಕೋಶ ಮತ್ತು ನರತಂತು ಗಳಿಂದಾಗಿದೆ . ಇದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನರಕೋಶಗಳಿಂದಾದ ಬೂದು ವಸ್ತುವಿದೆ . ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ನರತಂತುಗಳಿಂದಾದ ಬಿಳಿವಸ್ತು ಇದೆ .

ಮಿದುಳುಬಳ್ಳಿಯಿಂದ 31 ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರ ನರಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ . ಈ ನರಗಳು ಮುಂಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ , ಶ್ವಾಸಕೋಶ , ಜಠರ , ಮೂತ್ರಕೋಶ , ಜನನಗ್ರಂಥಿ ಮುಂತಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆದು ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ . ಮಿದುಳುಬಳ್ಳಿನರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯ ನರತಂತುಗಳಿವೆ . ಮಿದುಳುಬಳ್ಳಿಯು ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಮಿದುಳುಬಳ್ಳಿ ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕೇಂದ್ರ

ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆ ಚಾಪ

ಒಂದು ಕಾದ ತವ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಇಸ್ತ್ರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಿರಿ ? ನೀವು ಚೀರುವಿರಿ ಮತ್ತು ಕೈಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವಿರಿ . ಇದು ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ? ಅಥವಾ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ . ಯಾಕೆ ? ಈ ರೀತಿ , ಅನೈಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಪರಾವರ್ತಿತ ಕಿಯ ( Reflex action ) . ಈ ಇಡೀ ಕ್ರಿಯೆ ಮಿದುಳು ಬಳ್ಳಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ .

 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *