ಕುಂಭಕಗಳು ( ಸಿರಾಮಿಕ್ ) | ceramics

ಕುಂಭಕಗಳು 

ceramics, ಸಿರಾಮಿಕ್, pottery, pottery wheel, ceramic pots,pottery painting near me, pottery near me, ceramic vase,pottery painting

ceramics, ಸಿರಾಮಿಕ್, pottery, pottery wheel, ceramic pots,pottery painting near me, pottery near me, ceramic vase,pottery painting

ಗಡಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವವನು ಮಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ , ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಗಳೆನ್ನುವರು .

ತಯಾರಿಸುವ ಗಡಿಗೆಗಳು ಅಗೋಚರ ರಂಧ್ರಮಯವಾಗಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ . ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ .

ಆಗೋಚರ ರಂಧ್ರಮಯ ಗಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ .

ರಂಧ್ರರಹಿತ ಟೈಲ್‌ಗಳು ನಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಳಪುಳ್ಳವು , ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿವೆ .

ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಂಧ್ರರಹಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ( glazing ) ಎನ್ನುವರು .

ಕಚ್ಚಾರೂಪದ ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಗಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ತೆರನಾದದ್ದು ,

ಕೊಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು . ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುಂಭಕಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್‌ಗಳೆನ್ನುವರು .

ಕುಂಭಕಗಳು ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ , ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ರೂಪಿಸಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ . ‘ ಕುಂಭಜ ‘ ಎಂಬುದು ದ್ರೋಣನ ಹೆಸರು !

ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಎಂಬರ್ಥದ ಸಿರಿಮೋಸ್ ( karamos ) ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ .

ಕುಂಬಾರ ‘ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕುಂಭಕಾರ ಎಂಬ ಪದದ ತದ್ಭವ

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಗಡಿಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು . ಅವುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ , ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು .

ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಚ್ಚಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ರಂಧ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು . ನುಣುಪಾದ ರಂಧ್ರ ರಹಿತವಾದ ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಗೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ .

ಸಜಲ ಜೇಡಿಯನ್ನು ಫಿಲ್ಲರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ( fillers ) ಬೆರೆಸಿ , ಕಾಸಿ , ನಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ .

ಕುಂಧಕಗಳನ್ನು ಈಗ ಗೃಹಉಪಯೋಗಿ , ಕೈಗಾರಿಕೆ , ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ , ಕಲಾಕೃತಿ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕುಂಭಕಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕುಂಭಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರೆವಾಹಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಇದೆ .

 

ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಕೆಯೊಲಿನೈಟ್ ಮಣ್ಣು ( kaolinite ) ಮತ್ತು ಬೆಂಟೊನೈಟ್ ಮಣ್ಣು ( bentonite )

ಚಕಮುಕಿ ( ಪ್ರಿಂಟ್ )

ಬಿಳಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು

ಬೆಣಚು

ಫೆಲ್ಡ್‌ಸ್ಟಾರ್

ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾದ ಕುಂಭಕಗಳೆಂದರೆ

ಮಡಕೆ , ಕುಡಿಕೆಗಳು , ಇವುಗಳ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ . ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ .

ಹೀಗೆ ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಪಕರಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಆಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು

ಆಕಾರ ನೀಡಿದ ಒದ್ದ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಾಸಿದಾಗ , ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ನೀರಿನ ಭಾಗಶಃ ಅಂಶ ಆವಿಯಾಗಿ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋಚರ ರಂಧ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು .

ಕೇವಲ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಲ್ಲದೆ ಕೆಯೊಲಿನೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೆಂಟೊನೈಟ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಕುಂಭಕಗಳಲ್ಲೂ ರಂಧ್ರಮಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ .

 ಈ ರಂಧ್ರಮಯತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ?

ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾಸಿದಾಗ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ರಂಧ್ರಮಯವಾಗುತ್ತವೆ . ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ಕುಂಭಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಿಧುರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಯಾರಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ .

ಸಿಲಿಕಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಾದ ಫಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟ್‌ಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ . ಇವು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದ ಉಷ್ಣ ನೀಡಿದಾಗ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೇ ಕುಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ .

ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಟ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕುಂಭಕಗಳು ರಂಧ್ರರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ .

ಅನಂತರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೆಂದರೆ ಫೆಲ್ಡ್‌ಸ್ಪಾರ್‌ನ್ನು ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಕುಂಭಕಗಳು ನಯ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು .

ಸೂಕ್ತ ಕಚ್ಚಾಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಕಾಸಿ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ನೀಡುವುದು , ಆಕಾರ ನೀಡಿದವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ , ಕಾಸುವುದು , ಕಾಸುವುದರಿಂದ ಆಕಾರ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ .

ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಾರ ನೀಡುವುದು – ಒಣಗಿಸುವುದು – ಕಾಸುವುದು ಈ ಹಂತಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕುಂಭಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಸುಮಾರು 1073K ದಿಂದ 1273K ಕೈ ಕಾಸಿದಾಗ ಕುಂಭಕಗಳು ಗಾಜಿನಂತಹ ದ್ರವವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು , ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸೇರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಬಲಯುತವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ .

ತಂಪಾಗಿಸಿದಾಗ ಗ್ಲಾಜ್ ಪದಾರ್ಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಳಪಾಗಿಸಿ ನಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ .

ಕುಂಭಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲವು ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೆಡ್ ಗಳು ಕುಂಭಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆ ನೀಡುತ್ತವೆ .

ಉಪಯೋಗಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣ ಕುಂಭಕಗಳಿಗಿದೆ . ಕುಂಭಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಾಹಕಗಳು , ವಿದ್ಯುತ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ .

ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕುಂಭಕ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು .

ಕುಂಭಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅನಿಲ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ . ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಶಿಸವು .

ಕುಂಭಕಗಳಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯೂ ಉಂಟು . ಇದನ್ನು ಜೈವಿಕ ಕುಂಭಕ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು . ಕೃತಕ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಮೂಳೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ .

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *