ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು | kannada sandhigalu

ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು,kannada sandhigalu,sandhigalu in kannada,sandhigalu,sandhi galu in kannada,sandhigalu kannada grammar,kannada sandhigalu pdf

 

ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು,kannada sandhigalu,sandhigalu in kannada,sandhigalu,sandhi galu in kannada,sandhigalu kannada grammar,kannada sandhigalu pdf

 

ಸಂಧಿಗಳು

ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ಆ ಪದಗಳ ಮೊದಲ ಪದದ ಕೊನೆಯಂಶವೂ , ಎರಡನೆಯ ಪದದ ಮೊದಲಂಶವೂ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಬಾರದಂತೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ‘ ಸಂಧಿ ‘ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು .

ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಾಲವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದಂತೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು .

ಉದಾ : –

ಮನೆ + ಯಿಂದ = ಮನೆಯಿಂದ

ಎ + ಇ = ಯ ಅಕ್ಷರ ಆಗಮವಾಗಿದೆ .

ಮಾತು + ಅನ್ನು = ಮಾತನ್ನು

ಉ + ಅ = ತ ಅಕ್ಷರ ಆಗಮವಾಗಿದೆ .

 ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ

1 ) ಸ್ವರ ಸಂಧಿ : ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದು ಸಂಧಿಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವರಸಂಧಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ

2 ) ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ : – ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ವ್ಯಂಜನ ಬಂದು ಅಥವಾ ವ್ಯಂಜನದ ಮುಂದೆ ಸಂಧಿಯಾದರೆ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ

ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು

ಸ ೦ ಧಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪದಗಳೆರಡು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳಾಗಿದ್ದು , ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪದ ಕನ್ನಡ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು

ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು

1 ) ಲೋಪ ಸಂಧಿ

ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದರೆ ಪೂರ್ವಪದದ ಸ್ವರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ .

ಸಂಧಿಪದದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಲೋಪವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ .

ಈ ಸಂಧಿಗೆ ‘ ಲೋಪಸಂಧಿ ‘ ಎನ್ನುವರು .

ಉದಾ : –

ಊರು + ಅಲ್ಲಿ = ಊರಲ್ಲಿ ( ಉ ಕಾರ ಲೋಪ )

1 ) ಊರು + ಅನ್ನು = ಊರನ್ನು

2 ) ಬೇರೊಬ್ಬ = ಬೇರೆ + ಒಬ್ಬ

3 ) ಊರೂರು = ಊರು + ಊರು

4 ) ಮೇಲೆಸೆ = ಮೇಲೆ + ಎಸ

5 ) ಊರೊಳಗೆ = ಊರ + ಒಳಗೆ

6 ) ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಹುಚ್ಚು + ಎದ್ದು

7 ) ನಾವೆಲ್ಲ = ನಾವು + ಎಲ್ಲ

8 ) ಮಾತನ್ನು = ಮಾತು + ಅನು

2 ) ಆಗಮ ಸಂಧಿ

ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸ್ವರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಅರ್ಥ ಕೆಡುವಂತಿದ್ದರೆ , ಅವೆರಡು ಸ್ವರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಣ ( ಅಕ್ಷರ ) ವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು .

ಹೀಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಂಧಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ‘ ಆಗಮ ಸಂಧಿ ‘ ಎನ್ನುವರು

ಉದಾ : –

1 ) ಕೈಯೆತ್ತು = ಕೈ + ಎತ್ತು

2 ) ಈಯಲು = ಈ + ಅಲು

3 ) ಕುಲವನ್ನು = ಕುಲ + ಅನ್ನು

4 ) ಗೋವಿಂದ = ಗೋ + ಇಂದ

ಈ ಸಂಧಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ  ಯ್ , ವ್ಯ  ವ್ಯಂಜನಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಮವಾಗುತ್ತವೆ .

  • ಯಕಾರಾಗಮ

                              ಆ  ಇ  ಈ  ಎ  ಏ  ಐ  ಒ ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವರಗಳು ಬಂದರೆ , ಆ ಎರಡೂ ಸ್ವರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಕಾರಾಗಮವಾಗುತ್ತದೆ . ಇದು ‘ ಯಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ ‘

ಉದಾ : –

1 ) ಮುದಿ + ಅಪ್ಪ = ಮುದಿಯಪ್ಪ ( ಇ + ಅ = ಯ್ )

2 ) ಸ್ತ್ರೀ + ಆರು = = ಸ್ತ್ರೀಯರು

3 ) ಕೆರೆ + ಅಲ್ಲಿ = ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ

4 ) ಮಳೆ + ಯಿಂದ = ಮಳೆಯಿಂದ

5 ) ಚಳಿ + ಅಲ್ಲಿ = ಚಳಿಯಲ್ಲಿ

6 ) ಗಾಳಿ + ಅನ್ನು ಗಾಳಿಯನ್ನು

7 ) ದೊರೆ + ಎಂದು = ದೊರೆಯೆಂದು

  • ಕಾರಾಗಮ

                        ಉ  ಊ  ಋ  ಓ  ಔ  ಕಾರಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವು ಬಂದರೆ ‘ ವ್ ‘ ವ್ಯಂಜನ ಆಗಮವಾಗುವದು . ‘ ವ ‘ ಕಾರ ಆಗಮವಾಗುವುದು .

ಉದಾ : –

ಕರು + ಅನ್ನು = ಕರುವನ್ನು

ಗುರು + ಅನ್ನು = ಗುರುವನ್ನು

ಗುರು + ಇಗೆ = ಗುರುವಿಗೆ

ಪಿತ್ರು + ಅನ್ನು = ಪಿತ್ರುವನ್ನು ಹೂ + ಇಂದ = ಹೂವಿಂದ

3 ) ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

                         ಇದು ಕನ್ನಡದ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ . ಸಂಧಿಯಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರುವುದೇ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ .

ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಪದದ ಮೊದಲ ವ್ಯಂಜನದ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಂಜನ ಬರುತ್ತದೆ .

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಪದದ ಮೊದಲಿನ  ಕ್  ತ್  ಪ್ ಗಳಿಗೆ ಗ್  ದ್  ಬ್ ಗಳು ಆದೇಶವಾಗುವುದರಿಂದ , ಈ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು .

ಸಂಧಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ” ಪ ” ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ ಚ ‘ ಕಾರ ಈ ಕಾರಕ್ಕೆ ವ ಕಾರ ಆದೇಶವಾಗುತ್ತದೆ .

ಉದಾ : –

1 ) ಕಂಬನಿ = ಕಣ್ + ಪನಿ

2 ) ಮಳೆಗಾಲ – ಮಳೆ + ಕಾಲ

3 ) ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮಳೆ ಕನ್ನಡ

4 ) ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ ಪಟ್ಟದ + ತಾವರೆ

5 ) ಕಂಗೆಟ್ಟು = ಕಣ್ + ಕಟ್ಟು

6 ) ಅಡಿಗಲ್ಲು = ಆಡಿ + ಕಲ್ಲು

7 ) ಕೆಳದುಟಿ = ಕೆಳ + ತುಟಿ

8 ) ಮನೆಗೆಲಸ = ಮನೆ + ಕೆಲಸ

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *