ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

electronics, reliance digital near me, electronics store near me, foldable phone, electronics shop near me, ,ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

electronics, reliance digital near me, electronics store near me, foldable phone, electronics shop near me, ,ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಚಲನೆ ವಿವರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು .

ಇಂದು  ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ( ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತರಗೊಂಡಿದೆ . ಈ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ .

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ .  ಇತ್ತೀಚಿನ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳು , ಮೈಕೊಪ್ರೊಸೆಸ್ಟರ್‌ಗಳು , ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು , ದ್ಯುತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಗಳು , ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ .

ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಅವಾಹಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ , ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ವಾಹಕ ಹಾಗೂ ಮಂದವಾಹಕಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಲ್ಲಿರಿ . ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ , ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿನ ಚಲಿಸುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳೇ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವಾಹಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ .

ವಾಹಕಗಳು , ನಿರೋಧಕಗಳೆರಡೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನಗಳ ಭಾಗಗಳು .

ಉದಾಹರಣೆ – ಟೆಸ್ಟರ್ . ಇದರಲ್ಲಿನ ಲೋಹದ ದಂಡವು ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಕೆ ಅವಾಹಕ

ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಯಾವುವು ?

ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಲೋಹಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ವಾಹಕಗಳೆಂದು ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಸ್ , ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅವಾಹಕಗಳೆಂದೂ ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ , ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಹಕಗಳೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಾಹಕಗಳು ಅಲ್ಲ .

ಅವುಗಳ ವಾಹಕತ್ವವು ವಾಹಕಗಳ ಮತ್ತು ಅವಾಹಕಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ . ಇಂತಹವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅರೆವಾಹಕಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ . ಈ ಅನನ್ಯ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳ ಕಾರಣ ಇವುಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡೆದಿವೆ .

ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಅರೆವಾಹಕ ವಸ್ತುಗಳ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು

ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಅಣುಗಳ ರಚನೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು . ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿಯ ಚಲಿಸುವ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳಿಂದ ವಾಹಕತೆಯು ಸಾಧ್ಯ .

ಆದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಮ್ ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುಗಳು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ( ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಂಧ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ) . ಸಿಲಿಕಾನ್ ನಾಲ್ಕು ವೇಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಾಲ್ಕು ಕೋವೇಲೆಂಟ್ ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ .

ಯಾವುದೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲ . ಆದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತುಸು ವಾಹಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವವು . ಈ ಹರಳುಗಳ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವಾಹಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ .

ಅರೆವಾಹಕಗಳ ವಾಹಕತೆ

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಮ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಅತೀ ಹೊರಗಿನ ಕವಚ ( Shell ) ದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳಿವೆ . ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳ ಕೋವೇಲೆಂಟ್ ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ .

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಧಾತುಗಳು ಅವಾಹಕಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ . ಆದರೂ ಉಷ್ಣದಂತಹ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯು ಕೋವೇಲಂಟ್ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಚಲಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು .

ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ವಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ , ಉಷ್ಣದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ . ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವು ವಾಹಕತ್ವವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ .

ಸಹವೇಲನೀಯ ಬಂಧದಿಂದ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಧನಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಖಾಲಿ ಅವಕಾಶವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ .

ನೆರೆಯ ಪರಮಾಣುವಿನಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಈ ಖಾಲಿ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ , ನೆರೆಯ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅವಕಾಶವುಂಟಾಗುವುದು .

ಈ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಅವಕಾಶವು ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು . ಹಾಗೂ ಧನ ಅವೇಶ ವಾಹಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು . ಇದಕ್ಕೆ ರಂಧ್ರ ( Hole ) ಎಂದು ಹೆಸರು .

ಅರೆವಾಹಕಗಳ ವಿಧಗಳು

ಒಂದು ಅರೆವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳು ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳಿರುತ್ತವೆ . ಅರೆವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತವಾಹವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದುಂಟಾದ ವಿದ್ಯುತವಾಹ ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳಿಂದಾಗುವ ಚಲನೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ .

ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ . ಇಂತಹ ಆರೆವಾಹಕಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಅರೆವಾಹಕಗಳನ್ನುತ್ತಾರೆ . ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಅರೆವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳು ( holes ) ಸಮಾನ ಅಶುದ್ಧ ಅರೆವಾಹಕಗಳು

ಆಶುದ್ಧ  ಅರೆವಾಹಕಗಳು

ಅರೆವಾಹಕಗಳ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರಕೆ ( ಇತರ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ) ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಈ ಬೆರಕೆಗಳಿಗೆ ಡೋಪೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೆಸರು . ಇದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಆರೆವಾಹಕವನ್ನು ಅಸಹಜ ( ಆಶುದ್ಧ ) ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ .

ಕೆಲವು ತ್ರಿವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಮತ್ತು ಪಂಚವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ವಾಹಕಗಳ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅರವಾಹಕಗಳೇ ಅಸಹಜ ಅರೆವಾಹಕಗಳು , ಅರೆವಾಹಕಗಳಿಗೆ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ .

ಆಶುದ್ಧ ಆರೆವಾಹಕಗಳ ವಿಧಗಳು

ಅಶುದ್ಧ ಅರೆವಾಹಕಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೆರಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ .

ಇವುಗಳನ್ನು ಡೈಯೋಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ .

  1. N ರೀತಿಯ ಅರವಾಹಕಗಳು

ಪಂಚವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಪರಮಾಣುಗಳ ಬೆರಕೆಯನ್ನು ಅತಿಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಹರಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ n- ರೀತಿಯು ಅಶುದ್ಧ ಅರೆವಾಹಕಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ .

 

ಆರ್ಸೆನಿಕ್ , ಆಂಟಿಮನಿ ಅಥವಾ ರಂಜಕದಂತಹ ಪ ೦ ಚವೇಲೆನಿಯ ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ ಐದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ . ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಹರಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬೆರಕೆ ಪರಮಾಣುವಿನ 4 5 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಅತಿಸಮೀಪದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪರಮಾಣುವಿನೊಡನೆ ಸಹವೇಲನ್ಸಿಯ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ .

ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ಐದನೆಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ . ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಅರೆವಾಹಕದಂತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಂಧ್ರಗಳ ಯುಗವೂ ಇರುತ್ತದೆ . ಆದ ಕಾರಣ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ರಂಧ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ .

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಚವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಧಾತು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ n ರೀತಿಯ ಅರೆವಾಹಕವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ರೀತಿಯ ಅರೆವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹಕಗಳಾಗುತ್ತವೆ .

 

  1. p- ರೀತಿಯ ಆರೆವಾಹಕಗಳು

ಬಂಧಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ . ನಾಲ್ಕನೇ ಬಂಧ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತದೆ .

ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊರತೆಯು ಧನಾವೇಶದಂತೆ ( ರಂಧ್ರ ) ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ . ನೆರೆಯ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳ ತೋರಿಕೆ ಚಲನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ .

279 ತ್ರಿವೇಲೆನ್ಸಿ ಬೆರಕೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಜರ್ಮನಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಹರಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ p- ರೀತಿಯ y . V ಅಶುದ್ಧ ಅರೆವಾಹಕವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ . 4 ಬೋರಾನ್ , ಇಂಡಿಯಮ್ ,

ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್‌ನಂತಹ ತೀವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬೆರಕೆಗಳನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಹರಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ , ಪ್ರತಿ ಬೆರಕೆ ಪರಮಾಣುವೂ ನೆರೆಯ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪರಮಾಣುವಿನಿಂದಿಗೆ ಮೂರು ಕೋವೇಲೆಂಟ್

 

ಈ ಪ್ರಕಾರ ರಂಧ್ರಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಸಾಗಣೆದಾರರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ . ಸೇರಿಸಿದ ತ್ರಿವೇಲೆನ್ಸಿ ಬೆರಕೆಯು ಆರೆವಾಹಕದಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ .

ಆದ್ದರಿಂದ ಅರೆವಾಹಕವು P- ರೀತಿಯ ಅರೆವಾಹಕವಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ರೀತಿಯ ಅರೆವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಾಹಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ( Majority ) – ಧನಾವೇಶದ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಾಪದಿಂದುಂಟಾದ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ( Minority ) ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳಿಂದಲೂ ವಾಹಕತೆವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ .

ಡೈಯೋಡುಗಳು ( ದ್ವಯಾಗ್ರಗಳು )

ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಅರೆವಾಹಕ ಹರಳಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾನಿಬೆರಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರಿ ಬೆರಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲ ಭಾಗವು n – ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು p- ರೀತಿಯ ಅರೆವಾಹಕವಾಗುತ್ತದೆ .

ಇದನ್ನು p – n ಜಂಕ್ಷನ್ ಡೈಯೋಡ್ ಅಥವಾ ಅರೆವಾಹಕ ಡೈಯೋಡ್‌ ( ಸಂಧಿ ದ್ವಯಾಗ ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ .

ಮುನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಓಲುಮೆ

ಒಂದು p – n ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಾಲಕ ಬಲದ ಆಕರ ಲಗತ್ತಿಸಿದಾಗ ಅದು ಓಲುವೆ ( biased ) ಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ . ಲಗತ್ತಿಸಿದ ವೋಲ್ವೇಜ್‌ಗೆ ಓಲುವೆ ವೋಲ್ವೇಜ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ .

ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ರೋಶದ ಧನಕುದಿಯನ್ನು p – n ಜಂಕ್ಷನ್ನಿನ p ಬದಿಗೂ ಮತ್ತು ಋಣತುದಿಯನ್ನು ೧ ಬದಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮುನ್ನಡೆ ಓಲುವೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ .

ಬಾಹ್ಯ ವೋಲ್ವೇಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವೋಲ್ವೇಜನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ , ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಆವೇಶ ವಾಹಕಗಳು ಹರಿಯಲು ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ .

n ನಿಂದ p ಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹರಿವು ಮತ್ತು P ಯಿಂದ n ಗೆ ರಂಧ್ರಗಳ ಹರಿವು ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ( MA ಪ್ರಮಾಣದ್ದು ) ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ . ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ .

ವಿದ್ಯುತ್ರೋಶದ ಧನತುದಿಯನ್ನು p – n ಜಂಕ್ಷನ್ನಿನ 1 ಬದಿಗೂ ಮತ್ತು ಋಣತುದಿಯನ್ನು P ಬದಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಓಲುಮೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ .

ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಓಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಆವೇಶ ವಾಹಕಗಳು ಜಂಕ್ಷನ್ನಿನಿಂದ ಏಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ದೂರ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ . ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಓಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕ ರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ .

ಈ ರೀತಿ p – n ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಿಯಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಿಷ್ಟಿಕಾರಕ ಕ್ರಿಯೆ ( rectifying action ) ಎಂದೂ , ಸಾಧನವನ್ನು ದಿಷ್ಟಿಕಾರಕ ( rectifier ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ .

ಡೈಯೋಡಿನ ವಿದ್ಯುನ್ನಂಡಲ ಸಂಕೇತ ತೋರಿಸಿದೆ . p | ಭಾಗವನ್ನು ಆನೋಡ್ ಮತ್ತು n ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಎಂದು ಕರೆ ಯುತ್ತಾರೆ . ದಾಣದ ಚಿಹ್ನೆಯು p ಭಾಗದಿಂದ n ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ .

ಆನ್ವಯಗಳು

ಡೈಯೋಡಿನ ದಿಷ್ಟಿಕಾರಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆನ್ವಯಗಳಿವೆ .

1 ) ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ( AC ) ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನಾಗಿ ( DC ) ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಡೈಯೋಡ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ .

2 ) ವೋಲ್ವೇಜ್ ಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ .

3 ) ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ಛಾಜಿಕ್ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಟ್ರಾನ್ಸಫರ್

ಟ್ರಾನ್ಸಫರ್ ( Transfer resistor ) ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಸ್ತ ರೂಪವೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ಮೂಲಕ ಒಳಸೇರುವ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಜೆಯ ಹೊರಬರುವಾಗ ವರ್ಧನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ .

ಇದು ಮೂರು ತುದಿ ( ಧ್ರುವ ) ( Terminal ) ಗಳಿರುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ಅಥವಾಹಕ ಸಾಧನ ಇದರಲ್ಲಿ

ಒಂದು p- ರೀತಿಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎರಡು 11 ರೀತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಸಾಧನ ( npnಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ) ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ( pip ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ) ರುತ್ತಾರೆ .

ಮಧ್ಯದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಧಾರ ( base ) ಎಂದೂ ಎರಡು ತುದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ್ಜಕ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಜಂಕ್ಷನ್ ಟಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬೈಸೋಲಾರ್‌ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ನಮೂನೆಯ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವು .

ಮೂರು ಬೆರಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಎರಡು pen ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ .

n – p – n ಟಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್

ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು p ರೀತಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಎರಡು ಬದಿಗೆ  ಎರಡು n- ರೀತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿರುತ್ತವೆ

p – n – p ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌

ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು n- ರೀತಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಎರಡು p ರೀತಿಯ ( ಉತ್ತರ್ಜಕ , ಸಂಗ್ರಾಹಕ ) ಪ್ರದೇಶಗಳಿರುತ್ತವೆ .

 ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ( ದಲಯಗಳ ) ವಿವರಣೆ

1 ) ಉಕರ್ಜಕ – ಆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಇರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸಾಧಾರಣ ಆಕಾರ , ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ . ಇದು ಟಾಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವರು .

2 ) ಆಧಾರ – ಇದು ಮಧ್ಯದ ಪ್ರದೇಶ ಕಳುವಾಗಿದ್ದು , ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆರಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ , ಇದು ಉತ್ಸರ್ಜಕದಿಂದ ಸಂಗ್ರಾಹಕಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ .

3 ) ಸಂಗಾಹಕ – ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಉತ್ಸರ್ಜಕದಿಂದ ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಗಳನ್ನು ಸಂರ್ಗಹಿಸುತ್ತದೆ . ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸರ್ಜಕಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯ ಬೆರಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‌ಓಲುವೆ

ಟಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

1 ) ಉತ್ಸರ್ಜಕ – ಆಧಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಓಲುವೆಯರು ,

2 ) ಸಂಗ್ರಾಹಕ – ಆಧಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಓಲುವೆಯದು ,

ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ

n – p ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತವಾಹವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು , ಆಧಾರ D ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ p- ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಋಣ ವೋಲ್ವೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ .

ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿದ್ಯುತವಾಹವನ್ನು ತಡೆಯುವದಕೋಸ್ಕರ ಆಧಾರ P ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಗ್ರಾಹಕ  n- ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಧನ ವೋಲ್ಪೆಜನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ .

ಉತ್ಸರ್ಜಕದಿಂದ ಹೊರಟ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಸಂಗ್ರಾಹಕದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುತ್ತದೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಸರ್ಜಕ ಪ್ರವರ್ಧನ ( common emitter Ampli fier ) ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ . ಒಂದು ಲೋಧದ ಮೂಲಕ ದುರ್ಬಲ ಚರ ವೋಲ್ವೇಜನ್ನು ಉತ್ಸರ್ಜಕ – ಅಧಾರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ .

ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ವೋಲ್ಡನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ . ನಿರ್ಗತ ವೋಲ್ವೇಜನ್ನು ರೋಧದ ಮೂಲಕ ( Load ) ಸಂಗ್ರಾಹಕ – ಭಕ್ತ ವೋಲ್ವೇಜಿನಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿರ್ಗಕ ವೋಲ್ವೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರ್ಜಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಲಾಗಿದೆ . ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ .

ಹೀಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ ಪ್ರವರ್ಧಕದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ .

ಅತಿವಾಹಕತೆ

ತೀರ ಕನಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣತಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ರೊಧವು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ( ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ) ಹೊಂದುವ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಅತಿವಾಹಕತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ .

1911 ರಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಕೆಮರ್‌ಲಿಂಗ್ ಓನ್ಸ್ ‘ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಾದರಸದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು . 4.2 K ಉಷ್ಣತಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಾದರಸದ ರೋಧವು ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅತಿವಾಹಕಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ,

ಕ್ರಾಂತಿ ತಾಪ

ಯಾವ ತಾಪಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವು ಆತಿವಾಹಕವಾಗುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿ ತಾಪ ಎನ್ನವರು ( T )

ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ , ಬೇರಿಯಮ್ , ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಕ್ಸಿಡು 40 K ತಾಪದಲ್ಲಿ ಆತಿವಾಹಕತೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಅಮೇರಿಕದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ .

ಒಮ್ಮೆ ಆತಿವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾಕಾಲದವರೆಗೆ ಶಕ್ತಿಗುಂದದೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ .

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ( IISC ) ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್.ರಾವ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆತಿವಾಹಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಣನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ .

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸರಕಾರವು ಇವರಿಗೆ ಭಾರತರತ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ ,

ಆತಿವಾಹಕಗಳ ಉಪಯೋಗ

1 ) ಶಕ್ತಿಯುತ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತವೆ

2 ) ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪದ ಅತಿವಾಹಕಗಳನ್ನ ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ .

3 ) ಅತಿವಾಹಕ ಕಾಂತಗಳನ್ನು ( MRI ) ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ . ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶವನ್ನು

 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *