ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಕನ್ನಡ | aagama shandi in kannada | grammar in kannada

ಆಗಮಸಂಧಿ

grammar in kannada | ಆಗಮಸಂಧಿ | kannada grammar in kannada | grammar meaning in kannada | kannada basic grammar

grammar in kannada | ಆಗಮಸಂಧಿ | kannada grammar in kannada | grammar meaning in kannada | kannada basic grammar

ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವು ಬ ೦ ದಾಗ ಲೋಪಸಂಧಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥವು ಕೆಡುವಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ ಯ’ಕಾರವನ್ನೋ ಅಥವಾ ‘ ವ’ಕಾರವನ್ನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಮಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು

ಉದಾ :ಮನೆ + ಅಲ್ಲಿ = ಮನೆಯಲ್ಲಿ

ಎ+ಅ

ವ್ಯಾಕರಣ + ಅನ್ನು = ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು

ಅ+ಅ

ಮಗು + ಇಗೆ = ಮಗುವಿಗೆ

ಉ+ಇ

ಗಿರಿ + ಅನ್ನು = ಗಿರಿಯನ್ನು

ಇ+ಅ

ಕೆರೆ + ಅನ್ನು = ಕೆರೆಯನ್ನು

ಎ +ಅ

ಮನೆ + ಅಲ್ಲಿ ‘ – ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದಿದೆ . ಲೋಪಸಂಧಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವರ ಲೋಪವಾದರೆ ‘ ಮನಲ್ಲಿ ‘ ಎಂದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ . ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಕರಣನ್ನು , ಮಗಿಗೆ , ಗಿರನ್ನು , ಕೆರನ್ನು ಎಂದಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳ ನಡುವೆ ‘ ಯ’ಕಾರ ಅಥವಾ ‘ ವ’ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರುತ್ತವೆ .

ನಿಯಮ : ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದು ಸಂಧಿಯಾಗುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಕೆಡುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳ ನಡುವೆ ‘ ಯ್’ಕಾರ ಅಥವಾ ‘ ವ್’ಕಾರವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ .

ಆಗಮ’ವೆಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವುದು . ಆಗಮಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ , ವಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ .

ಯಕಾರಾಗಮಸಂಧಿ :

ಆ , ಇ , ಈ , ಎ , ಏ , ಐ ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದರೆ ಆ ಎರಡೂ ಸ್ವರಗಳ ನಡುವೆ ‘ ಯ್ ‘ ಕಾರವು ಆಗಮವಾಗುತ್ತದೆ .

ಉದಾ : ಬಾ + ಎ ೦ ದನು = ಬಾಯೆಂದನು

ಸತಾ + ಇಸು = ಸತಾಯಿಸು

ಗಿರಿ + ಅನ್ನು = ಗಿರಿಯನ್ನು

ಹಳ್ಳಿ + ಇಂದ =ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ

ಸ್ತ್ರೀ + ಇಂದ =  ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ

ಈ + ಅಲು = ಈಯಲು

ಕೆರೆ + ಅನ್ನು = ಕೆರೆಯನ್ನು

ಬೇ + ಇಸು = ಬೇಯಿಸು

ಮೇ + ಅದ = ಮೇಯದೆ

ಮೈ + ಇಂದ = ಮೈಯಿಂದ

ವಕಾರಾಗಮುಸಂಧಿ :

ಆ ) ಉ , ಊ , ಋು , ಓ ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವು ಬಂದರೆ ನಡುವೆ ‘ ವ ‘ ಕಾರವು ಆಗಮವಾಗುತ್ತದೆ .

ಉದಾ : ಮಗು + ಅನ್ನು = ಮಗುವನ್ನು

ಹೂ + ಇಂದ = ಹೂವಿಂದ

ಭ್ರಾತೃ + ಇಗೆ = ಭ್ರಾತೃವಿಗೆ

ಗೋ + ಇಂದ = ಗೋವಿಂದ

ಆ ) ಆಕಾರದ ಮುಂದೆ ಆಕಾರವೇ ಬಂದಾಗ ವಕಾರಾಗಮವಾಗುವುದು .

ಉದಾ : ನೆಲ + ಅನ್ನು = ನೆಲವನ್ನು

ಮನ + ಅನ್ನು = ಮನವನ್ನು

ಕುಲ + ಅನ್ನು = ಕುಲವನ್ನು

ಇ ) ‘ ಈ ‘ ಎನ್ನುವ ಪದದ ಮುಂದೆ ಉ , ಊ , ಒ , ಓ ಗಳು ಬಂದರೆ ಯಕಾರಾಗಮ ಅಥವಾ ವಕಾರಾಗಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಬಹುದು .

ಉದಾ : ಈ + ಉದಕ = ಈಯುದಕ , ಈವುದಕ

ಈ + ಉಂಗುರ = ಈಯುಂಗುರ , ಈವುಂಗುರ

ಈ + ಊಟ = ಈಯೂಟ , ಈವೊಟ

ಈ + ಒಂಟೆ = ಈಯೊಂಟೆ , ಈವೊಂಟೆ

ಈ + ಓಲೆ = ಈಯೋಲೆ , ಈವೋಲೆ

ಸಂಧಿ ಮಾಡದೆಯೇ ಈ ಉದಕ , ಈ ಉಂಗುರ , ಈ ಊಟ , ಈ ಒಂಟಿ , ಈ ಓಲೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು . ಓ ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದಾಗ ವಕಾರಾಗಮದ ಬದಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯಕಾರಾಗಮವಾಗುವುದು .

ಉದಾ : ಗೋ + ಅನ್ನು = ಗೋವನ್ನು ( ವಕಾರಾಗಮ )

ನೋ + ಆಲು = ನೋಯಲು ( ಯಕಾರಾಗಮ )

ಸೂಚನೆ : ಲೋಪಸಂಧಿ , ಆಗಮಸಂಧಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಸ್ವರಸಂಧಿಗಳಾಗಿವೆ .

ಆತ್ಮೀಯರೇ …

ನಮ್ಮ samagratv.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ  ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ( constitution of india  ),ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ (indan history),ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ , ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ  KSP ,KPSC ,PSI ,KAS ಪುಸ್ತಕ ನೋಟ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ .

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ samagratv.com ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ,ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ .

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ 

https://t.me/samagratv_com

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೇಮಕ

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೇಮಕ &ಅಧಿಕಾರ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನೇಮಕ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *