ಆಗಮ ಸಂಧಿ | agama sandhi examples in kannada

ಆಗಮಸಂಧಿ

ಆಗಮಸಂಧಿ  , agama sandhi examples in kannada , kannada sandhi , kannada grammar sandhigalu , sandhigalu kannada grammar , kannada agama sandhi

ಆಗಮಸಂಧಿ  , agama sandhi examples in kannada , kannada sandhi , kannada grammar sandhigalu , sandhigalu kannada grammar , kannada agama sandhi

ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವು ಬಂದಾಗ ಲೋಪಸಂಧಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥವು ಕೆಡುವಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಸ್ಪರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ ಯ’ಕಾರವನ್ನೋ ಅಥವಾ ‘ ವ’ಕಾರವನ್ನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಮಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು .

ಉದಾ :

ಮನೆ + ಅಲ್ಲಿ = ಮನೆಯಲ್ಲಿ

ಎ+ಅ

ವ್ಯಾಕರಣ + ಅನ್ನು = ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು

ಅ+ಅ

ಮಗು + ಇಗೆ = ಮಗುವಿಗೆ

ಉ+ಇ

ಗಿರಿ + ಅನ್ನು = ಗಿರಿಯನ್ನು

ಇ+ಅ

ಕೆರೆ + ಅನ್ನು = ಕೆರೆಯನ್ನು

ಎ +ಅ

‘ ಮನೆ + ಅಲ್ಲಿ ‘ – ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದಿದೆ . ಲೋಪಸಂಧಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವರ ಲೋಪವಾದರೆ ‘ ಮನಲ್ಲಿ ‘ ಎಂದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಕೆಡುತ್ತದೆ . ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಕರಣನ್ನು , ಮಗಿಗೆ , ಗಿರನ್ನು ಕೆರನ್ನು ಎಂದಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳ ನಡುವೆ ‘ ಯ’ಕಾರ ಅಥವಾ ‘ ವ’ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರುತ್ತವೆ .

ನಿಯಮ :

ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದು ಸಂಧಿಯಾಗುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಕೆಡುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳ ನಡುವೆ ‘ ಯ್’ಕಾರ ಅಥವಾ ‘ ವ್’ಕಾರವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ . ‘ ಆಗಮ’ವೆ ೦ ದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವುದು .

ಆಗಮಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ , ವಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ .

ಯಕಾರಾಗಮಸಂಧಿ :

ಆ , ಇ , ಈ , ಎ , ಏ , ಐ ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದರೆ ಆ ಎರಡೂ ಸ್ವರಗಳ ನಡುವೆ ‘ ಯ್ ‘ ಕಾರವು ಆಗಮವಾಗುತ್ತದೆ .

 ಉದಾ .

ಬಾ + ಎ ೦ ದನು = ಬಾಯೆಂದನು

ಸತಾ + ಇಸು = ಸತಾಯಿಸು

ಗಿರಿ + ಅನ್ನು = ಗಿರಿಯನ್ನು

ಹಳ್ಳಿ + ಇಂದ = ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ

ಸ್ತ್ರೀ + ಇಂದ = – ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ

ಈ + ಆಲು = ಈಯಲು

ಕೆರೆ + ಅನ್ನು = ಕೆರೆಯನ್ನು

ಬೇ + ಇಸು = ಬೇಯಿಸು

ಮೇ + ಅದೆ = ಮೇಯದೆ

ಮೈ + ಇಂದ = ಮೈಯಿಂದ

 

ವಕಾರಾಗಮಸಂಧಿ

ಆ ) ಉ , ಊ , ಋ , ಓ ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವು ಬಂದರೆ ನಡುವೆ ‘ ವ ‘ ಕಾರವು ಆಗಮವಾಗುತ್ತದೆ .

ಉದಾ :

ಮಗು + ಅನ್ನು = ಮಗುವನ್ನು

ಹೂ + ಇಂದ = ಹೂವಿಂದ

ಭಾತೃ + ಇಗೆ = : ಭ್ರಾತೃವಿಗೆ

ಗೋ + ಇಂದ = ಗೋವಿಂದ

ಆ ) ಆಕಾರದ ಮುಂದೆ ಆಕಾರವೇ ಬಂದಾಗ ವಕಾರಾಗಮವಾಗುವುದು .

ಉದಾ :

ನೆಲ + ಅನ್ನು = ನೆಲವನ್ನು

ಮನ + ಅನ್ನು = ಮನವನ್ನು

ಕುಲ + ಅನ್ನು = ಕುಲವನ್ನು

ಇ ) ‘ ಈ ‘ ಎನ್ನುವ ಪದದ ಮುಂದೆ ಉ , ಊ , ಒ , ಓ ಗಳು ಬಂದರೆ ಯಕಾರಾಗಮ ಅಥವಾ ವಕಾರಾಗಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಬಹುದು .

ಉದಾ :

ಈ + ಉದಕ = ಈಯುದಕ , ಈವುದಕ

ಈ + ಉಂಗುರ = ಈಯುಂಗುರ , ಇವುಂಗು

ಸಂಧಿ ಮಾಡದೆಯೇ ಈ ಉದಕ , ಈ ಉಂಗುರ , ಈ ಊಟ , ಈ ಒಂಟೆ , ಈ ಓಲೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು . ಓ ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದಾಗ ವಕಾರಾಗಮದ ಬದಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯಕಾರಾಗಮವಾಗುವುದು . ಉದಾ : ಗೋ + ಅನ್ನು = ಗೋವನ್ನು ( ವಕಾರಾಗಮ ) ನೋ + ಆಲು = ನೋಯಲು ( ಯಕಾರಾಗಮ )

ಸೂಚನೆ : ಲೋಪಸಂಧಿ , ಆಗಮಸಂಧಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಸ್ವರಸಂಧಿಗಳಾಗಿವೆ .

ಆತ್ಮೀಯರೇ …

ನಮ್ಮ samagratv.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ  ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ( constitution of india  ),ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ (indan history),ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ , ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ  KSP ,KPSC ,PSI ,KAS ಪುಸ್ತಕ ನೋಟ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ .

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ samagratv.com ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ,ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ .

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ 

samagratv.com

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳುಲಿಂಕ್ :

 

ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಂಜನಗಳು

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *